Teadlased ennustavad Eestile lähemateks kümnenditeks rahvaarvu jätkuvat ja olulist kahanemist. Kahanev rahvaarv võib kujutada tõsist ohtu meie riigi harjumuspärasele toimimisele ning keele, kultuuri ja elukeskkonna säilimisele.

Tule ja osale Eesti rahvastiku teemalises arutelus ning ideekorjes, et saaksid sündida kokkulepped ja lahendused, mis on vajalikud elujõulise Eesti tagamiseks!

Loe rohkemПодробнееTulemused

Algatuses sai igaüks osaleda

 • Toimus 34 kogukondlikku arutelu rahvastikutrendide mõtestamiseks ja probleemidele lahenduste leidmiseks.

  Loe rohkem
 • Aruteludel osales 358 inimest, kes pakkusid ideekorjesse 90 lahendusideed.

  Loe rohkem
 • Veebi kaudu esitati veel hulk täiendavaid lahendusideid.

  Loe rohkem

Ettepanekud

Selleks, et lahendusideedest saaksid konkreetsemad ettepanekud, mis oleksid ka mõjusad, kutsusime kokku teemaseminarid. Ettepanekutele aitasid ekspertsisu juurde tuua valdkondade asjatundjad, nende seas nii kodanikuaktivistid kui avalikus sektoris töötajad. Kokku neljal seminaril valisid osalejad lahendusideedest välja olulisemad ning sõnastasid täpsemad ettepanekud. Allolevas tabelis näeb ettepanekuid valitsusasutustele, kohalikele omavalitsustele ning kogukondadele. Iga riigi tasandil ettepaneku juurde on märgitud, kuhu see edasi liigub ja kui asjakohane, kes ettepaneku otsustajateni viimise eest hoolt kannab. Kohalikele omavalitsustele ning kogukondadele tegutsemiseks välja pakutud ideed on inspiratsiooniks ning järgimiseks.

Sündimus: Riigile

 1. Probleem: kui peres on mitu lasteaia ealist last, võib sõltuvalt omavalitsusest kuluda lasteaia tasule (alusharidusele) arvestatav osa igakuisest pere eelarvest, mis seab lasterikkad pered kehvemasse majanduslikku olukorda. Vajaduspõhised soodustused on omavalitsustes ebaühtlased.

  Ettepanek edasi suunatud:

 2. Probleem: kuigi riigieelarvest eraldatakse omavalitsustele huvihariduse parandamiseks lisatoetust, ei ole see tingimata huviharidusest osa saamise võimalusi suurendanud.

  Ettepanek edasi suunatud:

 3. Probleem: lasterikkus asetab pered kehvemasse majanduslikku olukorda. Majandusliku kindluse tagamiseks on oluline, et elukalliduse tõus ei halvendaks pere toimetulekut.

  Ettepanek edasi suunatud:

 4. Probleem: töö- ja pereelu ühildamiseks ei ole piisavalt taskukohaseid lastehoiuvõimalusi. Kui lastehoidu oleks lihtsam rajada, tekiks teenusepakkujaid juurde.

  Ettepanek edasi suunatud:

 5. Probleem: pered vajavad kodulähedasi teenuseid ning lastesõbralikku elukeskkonda. Kui sellele uusarenduste juures tähelepanu ei pöörata, ei soosi elukeskkond perede kasvu.

  Ettepanek edasi suunatud:

 6. Probleem: eluruumidega seonduv on üheks olulisemaks suureneva pere toimetulekut mõjutavaks probleemiks. Olemasolevatest toetusest saavad abi väga vähesed.

  Ettepanek edasi suunatud:

 7. Probleem: vanemluskoolitused on ebaühtlaselt kättesaadavad, kuigi huvi nende vastu on suur.

  Ettepanek edasi suunatud:

 8. Probleem: uuringud näitavad, et rahulolematus paarisuhtega on üheks põhjuseks, miks naised ei soovi (rohkem) lapsi saada. Pereteraapia ei ole kõigile soovijatele kättesaadav.

  Ettepanek edasi suunatud:

 9. Probleem: kui regulaarsed uuringud puuduvad, ei saa kujundada mõjusaid poliitikaid.

  Ettepanek edasi suunatud:

 10. Probleem: info laste kasvatamiseks ning pere turvatunde loomiseks oluliste teenuste kohta on killustunud ning eesti.ee platvorm ei ole kõige kasutajasõbralikum. Nii ei tea paljud vanemad soodustustest, mis on neile riigi poolt tagatud, ega jõua mugavalt teenusteni.

  Ettepanek edasi suunatud:

Sündimus: Kohalikele omavalitsustele

Sündimus: Kogukondadele

Eesti-sisene ränne: Riigile

 1. Probleem: kehv teede olukord pärsib liikuvust, vähendab teenuste kättesaadavust ning muudab tootmise ja turundamise kallimaks.

  Ettepanek edasi suunatud:

 2. Probleem: ebaühtlane ettevõtllusharidus loob noortele ebavõrdse stardipositsiooni.

  Ettepanek edasi suunatud:

 3. Probleem: sobiva eluaseme puudumine on üheks takistuseks maale elama asumisel. KOVide valmisolekut investeerida elamuehitusse ja ettevõtlusmaa arendamisse takistab munitsipaalmaa vähesus.

  Ettepanek edasi suunatud:

 4. Probleem: sobiva eluaseme puudumine on üheks takistuseks maale elama asumisel.

  Ettepanek edasi suunatud:

 5. Probleem: avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet on ebaühtlased, mis mõjutab kohalikku elukvaliteeti ning võib sundida kodukohast lahkuma.

  Ettepanek edasi suunatud:

 6. Probleem: areng on üle Eesti olnud ebaühtlane, mis kasvatab ebavõrdsust ning ei toeta ühtlast riigi ja rahvastiku arengut.

  Ettepanek edasi suunatud:

 7. Probleem: vähesed liikumisvõimalused tekiavad tõrjutust ning ebavõrdsust, raskendavad ettevõtlust.

  Ettepanek edasi suunatud:

 8. Probleem: olemasolevad ettevõtluse alustamise ja arendamise meetmed ei arvesta piisavalt maal ettevõtluse alustamise keerukusega ning jäävad kättesaamatuks.

  Ettepanek edasi suunatud:

 9. Probleem: maksuerisused võiksid olla üheks lahenduseks maapiirkondade ebavõrdsete tingimuste vähendamisel, kuid puudub erinevate meetmete mõjususe võrdlev analüüs ning kokkulepe.

  Ettepanek edasi suunatud:

 10. Probleem: maaelu kuvand ei ole piisavalt atraktiivne, et rohkem inimesi näeks maapiirkonnas potentsiaali endale elu- ning töökoha rajamiseks.

  Ettepanek edasi suunatud:

 11. Probleem: kui kohalikel inimestel puudub võimalus rääkida kaasa kohaliku elu kujundamises, ei pruugi teenused ja võimalused vastata kogukonnaliikmete vajadustele. Puudust tunnetades hakkavad nad uut elu- ja töökohta otsima.

  Ettepanek edasi suunatud:

 12. Probleem: noored ei vali elukohaks maapiirkonda, sest maaelu on nende jaoks võõras.

  Ettepanek edasi suunatud:

 13. Probleem: palkade ebavõrdsus sunnib rändama maapiirkonnast linna või välismaale. Kohalikud omavalitsused võiksid olla ettevõtluskeskkonna arendajaks ja aidata kaasa targemate töökohtade loomisele, kuid neil puudub selleks nii võimekus kui ressurss.

  Ettepanek edasi suunatud:

Eesti-sisene ränne: Kohalikele omavalitsustele

Eesti-sisene ränne: Kogukondadele

Piiriülene ränne: Riigile

 1. Probleem: välismaalastesse suhtutakse eelarvamustega ja ei hinnata nende võimalikku positiivset panust ühiskonda, majandusse ja kultuuriellu.

  Ettepanek edasi suunatud:

 2. Probleem: Eestis elavad teistest rahvustest inimesed tajuvad ebavõrdseid võimalusi ühiskonnaelus osalemises, töö-, haridus- kui kultuurielus. Huvi lõimumisalgatusteks on madal, kuigi toetusvõimalused on olemas.

  Ettepanek edasi suunatud:

 3. Probleem: välismaalastesse suhtutakse eelarvamustega ja ei hinnata nende võimalikku positiivset panust ühiskonda, majandusse ja kultuuriellu.

  Ettepanek edasi suunatud:

 4. Probleem: tagasirändajatesse suhtutakse mõnikord kui läbikukkujatesse, kes välismaal hakkama ei saanud.

  Ettepanek edasi suunatud:

Piiriülene ränne: Kohalikele omavalitsustele

Piiriülene ränne: Kogukondadele

Tööhõive: Riigile

 1. Probleem: kaugtöö potentsiaal on kasutamata, osaliselt võib olla põhjuseks tööandja ebakindlus TTOS nõuete täitmise osas.

  Ettepanek edasi suunatud:

 2. Probleem: kehtiv seadus ei toeta paindlikke töövorme.

  Ettepanek edasi suunatud:

 3. Probleem: täiend- ja ümberõpe ei ole piisavalt toetatud, uues valdkonnas on inimestel keeruline tööd leida.

  Ettepanek edasi suunatud:

 4. Probleem: töötajatel on vähe võimalusi paindlikuks, sh osakoormusega tööks. See jätab osa töövõimelistest inimestest tööturult kõrvale.

  Ettepanek edasi suunatud:

 5. Probleem: maksukoormus ei motiveeri palkama veel ametit õppivaid töötajaid paralleelselt juhendamisega.

  Ettepanek edasi suunatud:

 6. Probleem: enesetäiendamine/ümberõpe ning tööotsingud ei tohiks välistada üksikute tööampsude tegemist.

  Ettepanek edasi suunatud:

 7. Probleem: liiga paljud noord ei tööta ega õpi. KOV noortetöö ei ole ühtlaselt kvaliteetselt korraldatud ning see ei toeta riiklikult noorsootööle seatud eesmärke.

  Ettepanek edasi suunatud:

 8. Probleem: noorte ootused tööle ei vasta tööturul pakutavale, ootustega mittearvestamine jätab nad tööturult kõrvale.

  Ettepanek edasi suunatud:

 9. Probleem: juhtimiskvaliteet on Eesti ettevõtetes ja organisatsioonides madal.

  Ettepanek edasi suunatud:

 10. Probleem: liikumis- ja transpordivõimalused ei toeta paindlikke töövorme ning kaugtööd.

  Ettepanek edasi suunatud:

 11. Probleem: liiga paljud noortest ei tööta ega õpi. Karjääriõpe ei ole ühtlaselt kättesaadav, mis loob noortele ebavõrdse stardipositsiooni.

  Ettepanek edasi suunatud:

Tööhõive: Kohalikele omavalitsustele

Tööhõive: Kogukondadele